MONITORING

Monitoring

Danas, promjene u statusu i položaju poslovnih subjekata odvijaju se češće i jače nego ikada prije. S obzirom na tešku ekonomsku situaciju i posebno problematičnu likvidnost, vrlo je važno da pravni subjekti budu odmah obaviješteni o promjenama koje se odnose na poslovne partnere. Dostupnost relevantnih informacija je bitna da bi se poduzele odgovarajuće poslovne odluke. U tu svrhu Pro Kolekt je razvio uslugu "Monitoring", koji je nadogradnja uobičajenih izvještaja o poslovnim informacijama. Izvještaji o poslovnim informacijama se temelje na informacijama iz prethodne godine a u današnje vrijeme znamo da historija ne može i ne smije biti temelj za donošenje poslovnih odluka.

Usluga monitoringa uključuje praćenje aktivnosti vaših poslovnih partnera tokom cijele godine,  pruža vam informacije o svim promjenama u statusu vaših poslovnih partnera. Monitoring uključuje svakodnevno pružanje informacija u periodu od 1 godine, kao što su informacije o promjenama naziva kompanije, adresu, vlasništvo i upravljačku strukturu, bankovne račune i druge promjene koje bi mogle uticati na poslovanje promatrane kompanije. Zatim, informacije o stečajnom postupku, kao i informacije o tome je li kompanija bila ili je još uvijek u postupku naplate u našoj bazi podataka.

Neki primjeri će vam dati bolju sliku

Primjer 1: 

Kompanija koja pokazuje lijepe rezultate na kraju prošle godine mogla bi biti prodana nepoznatom "investitoru" koji počinje iskorištavajući dobro ime ove kompanije za njegove "free" kupovine a prijašnji vlasnik je započeo isti business u novoj kompanij. Ako dobavljači budu gledali samo izvještaje o poslovnim informacijama, vrlo malo vremena će proći kada će saznati da očekivana uplata za robu ili usluge neće biti izvršena od „nepoznatog“ kupca.

Pouka: Budite svjesni bilo kakvih promjena u vlasništvu kompanije s kojom sarađujete.

Primjer 2:

Kompanija "Dužnik doo" koja kontinuirano pokazuje probleme sa podmirenjem svojih obveza mijenja ime u "Ulaganja doo" i mijenja sjedište kompanije negdje drugo. Nakon nekoliko mjeseci postupak promjena je automatski uveden u sudski registar za firmu "Ulaganja doo". Povjerioci sa nenaplaćenim potraživanjima i dalje tragaju i prikupljaju informacije o kompaniji "Dužnik doo", ali pravi dužnik je već skriven i povjerioci mogu reći zbogom svom novcu. Kompanija "Ulaganja doo" pravi, također, dobar prvi dojam u novom gradu te u kratkom vremenu koristi još jednu priliku da napravi "free" kupovine i našteti još većem broju dobavljača.

Pouka: Obratite pažnju na bilo kakve promjene u nazivima kompanija i njihovim adresama. To može biti bezopasna promjena, ali ona također može biti dužnikovo skrivanje s lošim namjerama.

Kupci se često nalaze u "začaranom krugu neplaćanja." Kada Pro Kolekt primi narudžbu za naplatu duga od određene kompanije to bi moglo značiti da dužnik ima ozbiljne probleme sa likvidnošću. Čest slučaj je da prvu narudžbu naplate duga slijede i druge, i takav dužnik može postati potpuno nesolventan godinu ili dvije. Dobavljači, koji imaju takve dužnike na monitoringu u Pro Kolektu, uredno su obaviješteni o prethodno spomenutim događajima. Prema tome, obratite više pažnje na otplatu dužnikovih obveza i budite oprezniji s daljnjim dobavljačima. 

Pouka: Usluga monitoringa će vam dati rano upozorenje na dešavanja u društvu, pa tako i razumne mjere mogu biti poduzete na vrijeme.

npl image

Monitoring kao nadopuna kreditnim izvještajima omogućava Vam da budete pravovremeno upoznati sa svim promjenama Vaših partnera.